ระบบความปลอดภัย Safety System


AMH ได้คำนึงถึงการจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ดังนั้นในบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่โรงงานและผู้ปฏิบัติงาน เช่น น้ำตาล (Refined Sugar) น้ำตาลไอซ์ซิ่ง (Icing Sugar) หญ้าหวาน (Sweetener) QTA PTA เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติ หรือ มีข้อกำหนดเพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ให้ก่อความเสียหายแก่โรงงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือที่เราเรียกว่า ATEX

ทางบริษัทของเราได้มีประสบการณ์ในการติดตั้งมาเป็นเวลานานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าระบบนี้เป็นประโยชน์และสามารถป้องกันความเสียหายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น